Edirne Tarihi

Edirne Tarihi, Edirne’nin ilkçağlarda Orta Asya’dan göç edip buraya yerleşen Traklar tarafından kurulduğu bilinir. Daha sonraları, Büyük İskender zamanında Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yeniden kurulmuşçasına imar geçiren şehir, onun adına izafeten Hadrianapolis olarak anılmıştır. Bir aralar Bulgar egemenliğine geçen ve 1361 yılında I. Murat zamanında Lala Şahin Paşa tarafından fethedilene dek Bizans egemenliğinde kalmıştır. 1453 yılında İstanbul’un fethine kadar 92 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun payitahtı olan kent, daha sonraki yıllarda “Paşa Sancağı” adıyla Rumeli Beylerbeyliği’ne bağlı bir vilayet olarak kalmıştır.

İmparatorluğun üniversite kenti olarak tanınan 17 yy.’ da Avrupa’nın en büyük beşinci şehri haline gelmiş olan Edirne, 1990 nüfus sayımına göre Trakya’nın İstanbul’ dan sonra ikinci büyük kentidir.Edirne’de bulunan Meriç ve Tunca nehirlerinin birleştiği yere odrisler tarafından Odris veya Odrisia adı verilmiştir ve odris veya odrisia adı verilen açık bir şehir ve bir pazar yeri kurulmuştur MÖ 1400 yıllarda Akaların hakimiyetine geçen şehir “polis(şehir)” haline getirilmiştir Ahameniş imparatorluğunun 510 yılında İskitler üzerinde düzenlediği sefer sırasında şehir Pers hakimiyetine girer

Edirne

MÖ 460 yılında bağımsızlığı ilan eden Odrisler tekrar şehrin hakimi olur.MÖ 340 yılında Makedonların eline geçen şehir bu dönemde Orestia adıyla anılmaya başlar. Bölge daha sonra Kelt istilasına da uğrar.Makedonların kontrolündeki Orestia, MÖ 168’de Romalıların eline geçer. Roma İmparatoru Roma Hadrianusun gerçekleştirdiği Doğu Seyahati sırasında adı Hadrianopolis olarak değiştirilen Orestia’ya şehir statüsü verilir. Roma imparatorluğu 395 yılında ikiye ayrılmasıyla Bizans’ın kontrolünde kalan Hadrianopolis,bu dönemde Got,Hun,Peçenek,Avar ve Bulgar gibi devletlerin saldırılarına da uğrar. Türklerin eline geçince adı Edirne olarak değişen ve daha sonradan Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapan şehir, 1453’te İstanbul’un başkent olmasından sonra da önemini kısmen yitirse de, padişahların gözde yerlerinden biri ve canlı bir ticari ve idari merkez olarak kalmıştır.

Osmanlı Zamanında Edirne’den Bir Görüntü